เช่าโกดัง เช่าโรงงาน ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง?

เมื่อจะเช่าโกดัง เช่าโรงงาน จะต้องเสียภาษีดังนี้
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
คือ ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าเช่า หากผู้ให้เช่ามีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ค่าบริการจะถูกนำมาคิดภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย ในปัจจุบันมีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 7 

- ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
คือ 
เริ่มใช้งานในปี 2563 โดยอัตราภาษี 2 ปีแรก (พ.ศ.2563-2564) จะเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรมและเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งรวมถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ด้านพาณิชยกรรม โรงงาน โกดัง คลังสินค้า เป็นต้น ในอัตราดังนี้ 
  • มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท      คิดอัตราภาษี 0.3%
  • มูลค่า 50-200 ล้านบาท          คิดอัตราภาษี 0.4%
  • มูลค่า 200-1,000 ล้านบาท     คิดอัตราภาษี 0.5%
  • มูลค่า 1,000-5,000 ล้านบาท  คิดอัตราภาษี 0.6%
  • มูลค่า 5,000 ล้านบาทขึ้นไปคิดอัตราภาษี 0.7%

- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
คือ ภาษีที่ผู้ประกอบการที่เช่าโกดัง เช่าโรงงาน ต้องต้องดำเนินการ หัก ณ ที่จ่าย และทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าทุกครั้ง ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าเช่าที่มีการจ่ายเงินและนำส่งภาษีภายใน 7 วันของเดือนถัดไป

- อากรสแตมป์
คือ 
สัญญาเช่าต้องมีการติดอากรแสตมป์ถึงมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย ซึ่งค่าอากรแสตมป์จะอยู่ที่อัตราร้อยละ 0.1 ของค่าเช่าตลอดสัญญาเช่า


โครงการสุวรรณบุตรมีบริการให้เช่าโรงงาน เช่าโกดัง ขายโรงงาน และขายโกดัง

โครงการสุวรรณบุตร
88/17 ซอยสุนทรวิภาค หมู่ 12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
โทร: 064 289 3644
โทร: 066 164 9988
E-mail: info@mtkdevelopment.com
LINE Official: @suwanbhut หรือ  https://lin.ee/Z8bKq3u
Facebook: โครงการสุวรรณบุตร
Website: www.suwanbhut.com

Copyright @2020 www.suwanbhut.com

บริษัทรับทำเว็บไซต์ Engine by CW