มาตรฐานความปลอดภัยในโรงงาน

รู้ไว้ปลอดภัยกว่า ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักรเป็นสิ่งสำคัญที่ชาวอุตสาหกรรมไม่ควรมองข้าม! เพราะสามารถนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ซึ่งสาเหตุของอาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้ในหลายลักษณะแตกต่างกันไปจากความประมาท การละเลยในการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย ดังนั้น เราจึงมีบทความเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงานมาฝากกันค่ะ

หมวด 1 มาตรฐานด้านความร้อน

 • ความร้อนภายในสถานที่ประกอบการไม่ควรมีสภาพอุณหภูมิที่สูงจนส่งผลให้อุณหภูมิภายในร่างกายของลูกจ้างมีค่าสูงเกิน 38 °C  หากลูกจ้างมีอุณหภูมิในร่างกายเกิน 38 °C  นายจ้างต้องทำการจัดให้ลูกจ้างได้หยุดพักชั่วคราว เพื่อรักษาตัวให้สภาพร่างกายรวมทั้งอุณหภูมิภายในร่างกายกลับมาคงที่สู่สภาพปกติและจัดเตรียมเครื่องมือสำหรับป้องกันความร้อนให้แก่ลูกจ้าง

หมวด 2 มาตรฐานด้านแสงสว่าง

 • สำหรับงานที่ไม่ต้องใช้ความละเอียดสูงในการดำเนินงาน เช่น การขนย้าย หรือการบรรจุ ควรมีแสงสว่างที่มีค่าความเข้มของแสงมากกว่า 50 Lux
 • พื้นที่ที่ใช้สำหรับเก็บวัสดุ เช่น ห้องเก็บวัสดุ โกดัง รวมทั้งบริเวณเฉลียงและบันไดภายในสถานที่ประกอบการ ควรมีแสงสว่างที่มีค่าความเข้มของแสงมากกว่า 50 Lux
 • สำหรับงานที่ต้องใช้ความละเอียดเล็กน้อยในการดำเนินงาน เช่น การผลิตและประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อย่างง่าย ควรมีแสงสว่างที่มีค่าความเข้มของแสงมากกว่า 100 Lux
 • สำหรับงานที่ต้องใช้ความละเอียดปานกลางในการดำเนินงาน เช่น การประกอบชิ้นส่วนภาชนะ การเย็บผ้าหรือการเย็บหนัง ควรมีแสงสว่างที่มีค่าความเข้มของแสงมากกว่า 200 Lux
 • สำหรับงานที่ต้องใช้ความละเอียดสูงในการดำเนินงาน เช่น การซ่อมแซมเครื่องจักร หรือการกลึงแต่งโลหะ ควรมีแสงสว่างที่มีค่าความเข้มของแสงมากกว่า 300 Lux
 • สำหรับงานที่ต้องใช้ความละเอียดสูงมากเป็นพิเศษ เช่น การเย็บผ้าสีมืดทึบ การประกอบชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็ก หรือการเจียระไนเพชร พลอย ควรมีแสงสว่างที่มีค่าความเข้มของแสงมากกว่า 1000 Lux
 • พื้นที่บริเวณ ทางเดินภายนอกสถานที่ประกอบการ รวมทั้งบริเวณถนน ควรมีแสงสว่างที่มีค่าความเข้มของแสงมากกว่า 20 Lux

หมวด 3 มาตรฐานด้านเสียง
มีมาตรฐานความปลอดภัยด้านเสียงโดยพิจารณาจากระยะเวลาในการทำงาน ดังต่อไปนี้

 • ระยะเวลาในการทำงานไม่เกิน 7 ชั่วโมง/วัน ระดับเสียงที่ได้รับติดต่อกันต้องมีค่าไม่เกิน 91เดซิเบล
 • ระยะเวลาในการทำงาน 7-8 ชั่วโมง/วัน ระดับเสียงที่ได้รับติดต่อกันต้องมีค่าไม่เกิน 90 เดซิเบล
 • ระยะเวลาในการทำงานมากกว่า 8 ชั่วโมง/วัน ระดับเสียงที่ได้รับติดต่อกันต้องมีค่าไม่เกิน 80 เดซิเบล
 • ภายในสถานที่ประกอบการ ระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับจะต้องมีค่าไม่เกิน 140 เดซิเบล

หมวด 4 มาตรฐานด้านสารเคมีและอนุภาค

 • การทำงานของลูกจ้างภายในสถานที่ประกอบการ ต้องมีปริมาณความเข้มข้นของสารเคมี ฝุ่นและแร่ในบรรยากาศโดยเฉลี่ยไม่เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้


Copyright @2020 www.suwanbhut.com

บริษัทรับทำเว็บไซต์ Engine by CW